Suche
Close this search box.

Ver­ei­ne

Al­ters­kom­mis­si­on Schüpf­heim

Schni­der Chri­stoph
Zopf­mät­ti­li 3
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 22 75

Äm­me­ru­ug­ger Schüpf­he

Ried­weg Se­li­ne
Stocket­li 10
6112 Dopp­le­schwand

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

Änt­li­bue­cher Ju­gend­blas­or­che­ster

Da­hi­nen Sa­ri­na
Frutt­egg­stras­se 3
6170 Schüpf­heim

Tel: 078 973 65 43
E‑Mail
Web­sei­te

Bau­ern- und Bäue­rin­nen­ver­ein Schüpf­heim

Schöp­fer-Vo­gel Pa­tri­zia
Lue­gi­bäch­li
6170 Schüpf­heim

Tel: 076 296 35 75
E‑Mail

Blas­ka­pel­le Schüp­fig-lüp­fig

Mül­ler-Kauf­mann Ruth
Ober­schwand
6163 Eb­net

Tel: 041 480 40 94
Web­sei­te

Blau­ring Schüpf­heim

Schmid Chan­tal
Obrischwand 9
6170 Schüpf­heim

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

Braun­vieh­zucht­ver­ein Schüpf­heim

Zemp Ar­min
Gmein­wärch 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 22 79

Chas­per­li-Team Schüpf­heim

Fur­rer Ce­ci­lia
Un­der-Aemen­eggli
Post­fach Post­fach 235
6170 Schüpf­heim

Tel: 076 401 67 44
E‑Mail

Chin­der­fi­ir-Grup­pe Schüpf­heim

Fel­der-Em­men­eg­ger Esther
Chlu­se­hof 3
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 35 45

Chnöpf­li­höck Schüpf­heim

Ober­li-Schmi­di­ger Son­ja
In­du­strie­stras­se 15
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 735 25 69
E‑Mail
Web­sei­te

Club 90 Schüpf­heim

Ho­del Ki­li­an
Frutt­egg­stras­se 7
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 36 70
E‑Mail
Web­sei­te

Club TV 2000

Tan­ner Kon­rad
Im Bienz 44
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 26 80
E‑Mail
Web­sei­te

D Cha­ren­ar­re

Bal­mer Lu­kas
Haupt­stras­se 56
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 31 48

Darts-Club Tri­ple Wings Schüpf­heim

Fel­der Alex
Chlo­ster­weg 4
6170 Schüpf­heim

Tel: 076 336 29 84

Die Mit­te Schüpf­heim

Schni­der-Schni­der Ga­brie­la
Haupt­stras­se 43
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 12 06
E‑Mail
Web­sei­te

Ein­tracht Schüpf­heim

Schmi­di­ger Ma­nu­el
Haupt­stras­se 32
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 200 94 67

Ent­le­bu­cher Mu­sik­ar­chiv

Rüegg Kurt
Feld­gass 28
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 882 00 71
E‑Mail

Ent­le­bu­cher­haus Mu­se­umKul­tur

Sten­ger Si­mo­ne
Ka­pu­zi­ner­weg
Post­fach 5
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 22 21
E‑Mail
Web­sei­te

FC Schüpf­heim

Schul­er Leo
Frutt­egg­stras­se 41
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 643 19 20
E‑Mail
Web­sei­te

FDP Schüpf­heim

Zemp Re­to
Brügg­mös­li 6
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 27 64
E‑Mail
Web­sei­te

Feu­er­wehr Schüpf­heim

Graf Mar­tin
Schmid­gass 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 348 96 00
E‑Mail
Web­sei­te

Fläck­ler Gu­ug­gen­mu­sig Schüpf­heim

Schni­der Ka­rin
Bahn­hofstras­se 5
6170 Schüpf­heim

Tel: 076 462 60 62
E‑Mail
Web­sei­te

Fon­tan­ne-Chör­li Schüpf­heim

Vo­gel Franz
Ro­or­berg 4
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 32 09
E‑Mail
Web­sei­te

Frau­en­ge­mein­schaft Schüpf­heim

Arr­eg­ger-Hoch­stras­ser Mo­ni­ka
Brügg­mös­li 12
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 33 69
E‑Mail
Web­sei­te

Frei­kir­che Schüpf­heim

Mül­ler Eli­sa­beth und Ste­phan
Stock­möös­li
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 27 57
E‑Mail
Web­sei­te

Fy­ra­be­mu­sig Schüpf­heim

Zemp Na­tha­lie
Grims­le
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 23 34

Ge­wer­be im En­tle­buch — Schüpf­heim Flüh­li Sö­ren­berg

Fel­der Jo­sef
Haupt­stras­se 48
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 485 71 71
E‑Mail
Web­sei­te

Goo­loch­o­lo

Bau­mann Pa­trick
Mi­li­tär­stras­se 49
6003 Lu­zern

Tel: 079 379 12 72

Gu­ug­ger­tref­fen Schüpf­heim

Schni­der Ma­rio
Schäch­li 9
6170 Schüpf­heim

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

Horn­schlit­ten­club Klu­sen

Fel­der Mi­cha­el
Sig­ge­hu­se 11
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 660 21 69
E‑Mail
Web­sei­te

In­ter­es­sen­grup­pe Na­tur­gär­ten in der Bio­sphäre

Chlo­ster­büel 28
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 485 88 50
E‑Mail
Web­sei­te

Jagd­ge­sell­schaft Schatt­sei­te Schüpf­heim

Stal­der Heinz
Mü­li­park 23
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 26 64

Jagd­ge­sell­schaft Sonn­site Schüpf­heim

Zemp An­ton
Hof­a­cher­rain 7
6222 Gun­zwil

Tel: 041 930 33 53

Jagd­ge­sell­schaft Wis­sem­me Schüpf­heim

Schmid Jo­sef
Moos­mat­te
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 13 37

Jagd­horn­blä­ser Wald­kauz Schüpf­heim

Schmid Jo­sef
Moos­mat­te
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 13 37

Jod­ler­klub Schüpf­heim

Ni­klaus Fa­bi­an
Zopf­mät­ti­li 2
6170 Schüpf­heim

Tel: 078 720 18 79
E‑Mail
Web­sei­te

Jor­dan Gug­gen­mu­sig Schüpf­heim

Em­men­eg­ger Ra­hel
Bir­ken­stras­se 7
6003 Lu­zern

E‑Mail
Web­sei­te

Ju­gend­ar­beit SFS

Muff Phil­ipp
Lä­der­gass 8
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 35 41
E‑Mail
Web­sei­te

Ju­gend­blas­or­che­ster Schüpf­heim

Da­hin­den Sa­ri­na
Frutt­egg­stras­se 3
6170 Schüpf­heim

E‑Mail
Web­sei­te

Ju­gend­treff Shel­by

Muff Phil­ipp
Lä­der­gass 8
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 35 41
E‑Mail
Web­sei­te

Ju­gend­ver­ein Gru­sig­Geil Crew

Muff Phil­ipp
Lä­der­gass 8
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 35 41
E‑Mail
Web­sei­te

Jung­schüt­zen Schüpf­heim

Stu­der Phil­ipp
Land­brügg 6
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 822 17 48
E‑Mail
Web­sei­te

Jung­wacht St. Mi­cha­el Schüpf­heim

Bühl­mann Mat­thi­as
Haupt­stras­se 42
6170 Schüpf­heim

Tel: .
Web­sei­te

KAB Schüpf­heim

Zemp-Schöp­fer Ma­rie-The­res
Sto­le
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 24 75
E‑Mail
Web­sei­te

KAMPF­SPORT Olym­pic Zen­trum

Held­ner Mi­chel
SPORT­ARE­NA, Läng­a­cher 15
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 215 60 52
E‑Mail
Web­sei­te

Ke­gel­klub Far­nern Schüpf­heim

Schni­der Chri­stoph
Zopf­mät­ti­li 3
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 642 77 29
E‑Mail
Web­sei­te

Kir­chen­chor Schüpf­heim

Schmid-Mül­ler Ma­ria
Schächli­mat­te 7
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 32 84
E‑Mail
Web­sei­te

Klein­tier­freun­de Schüpf­heim

Schmutz Beat
Schwän­di 7
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 29 19
E‑Mail
Web­sei­te

Kreis jun­ger El­tern Schüpf­heim

Fel­der-Hug San­dra
Sig­ge­hu­se­stras­se 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 485 00 34
E‑Mail
Web­sei­te

Los po­co lo­cos – Pro­jekt­chor Re­gi­on En­tle­buch

Schöp­fer Se­rai­na
Oesch­tor­stras­se 13a
6166 Has­le LU

Tel: 041 480 05 05
E‑Mail
Web­sei­te

LSEW24 im Änt­li­buech

Bach­mann Ar­min
Son­nen­rain­stras­se 25
6174 Sö­ren­berg

Tel: 079 689 69 54
Web­sei­te

Mo­dell­flug­grup­pe Amt En­tle­buch

Hur­ni To­ni
Frutt­egg­stras­se 2
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 253 08 25
E‑Mail

Mu­l­af­fen Schüpf­heim

Ho­del Ki­li­an
Frutt­egg­stras­se 7
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 36 70
Web­sei­te

MU­SI­CAL­me

Duss Si­mo­ne
Frutt­egg­stras­se 79
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 654 87 74
E‑Mail
Web­sei­te

Mu­sik­ge­sell­schaft Schüpf­heim

Em­men­eg­ger Mau­rus
Ober-Trüebe­bach 22
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 207 67 27
E‑Mail
Web­sei­te

Mu­sik­schu­le Schüpf­heim

Zei­er-Rast Mi­cha­el
Stern­matt­str. 14L
6005 Lu­zern

Tel: 041 310 36 90
E‑Mail
Web­sei­te

Na­tur­Netz Schüpf­heim

Wyss Jo­sef
Chlo­ster­weg 6
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 456 37 71
E‑Mail

Or­che­ster­ver­ein Schüpf­heim

Schni­der Ga­brie­la
Haupt­stras­se 43
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 12 06
E‑Mail
Web­sei­te

Pfar­rei­rat Schüpf­heim

Chi­le­gass 2
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 12 33
E‑Mail

Pi­sto­len­schüt­zen Schüpf­heim-Flüh­li

Trach­sel Da­ni­el
Chi­le­moos 2
6173 Flüh­li LU

Tel: 041 488 19 51
E‑Mail
Web­sei­te

Pro Au­di­to — Ver­ein für Men­schen mit Hör­pro­ble­men

Schmid Wil­ly
Schächli­mat­te 7
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 932 82 12
E‑Mail
Web­sei­te

Reg. Ak­kor­de­on-Or­che­ster Schüpf­heim

Bucher San­dra
Wis­se­n­egg­stras­se 11
6162 Fin­ster­wald LU

Tel: 079 530 67 25
E‑Mail
Web­sei­te

Ro­ta­ry Club En­tle­buch

Rüegg Kurt
Feld­gass 28
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 20 17
E‑Mail
Web­sei­te

Schnee­s­port Stütz­punkt Schüpf­heim

Schni­der Clau­dia
Lä­der­gass 25
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 485 80 20
E‑Mail
Web­sei­te

Schnouz­gögg­le

Röös­li Ki­li­an
Trüebe­bach 5
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 531 85 73
E‑Mail

Schüpf­heim Tou­ris­mus

Bal­mer Chri­sti­an
Post­fach 235
6170 Schüpf­heim

E‑Mail
Web­sei­te

Schüpf­hei­mer Fas­nachts-Ge­sel­lschaft

Post­fach 12
6170 Schüpf­heim

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

Schüpf­hei­mer Sa­mi­ch­laus

Wei­bel To­ny
Feld­mat­te 3
6170 Schüpf­heim

Tel: 078 640 56 21
E‑Mail
Web­sei­te

Schüpf­her Gu­uger

Port­mann Va­le­rie
Neu­hus 4
6173 Flüh­li LU

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

Se­nio­ren Büh­ne Bio­sphäre En­tle­buch

Stu­der-Schny­der Ruth
Chlo­ster­büel 26
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 24 64
E‑Mail

Se­nio­ren­treff Schüpf­heim

Thal­mann-Thei­ler Mar­grit
Mü­li­park 19
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 10 46
Web­sei­te

Shel­by­team

Muff Phil­ipp
Chi­le­gass 2
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 35 41
E‑Mail
Web­sei­te

Shet­land­po­ny-Freun­de

Lötscher Franz-Jo­sef
Ha­se­moos 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 18 84
E‑Mail

Ski­club Schüpf­heim

Lu­ti­ger Ma­nu­el
Schäch­li 14
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 14 20
E‑Mail
Web­sei­te

SP im En­tle­buch

Post­fach 208
6170 Schüpf­heim

E‑Mail
Web­sei­te

Spi­tex Re­gi­on En­tle­buch (Schüpf­heim)

In­du­strie­stras­se 6
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 28 00
E‑Mail
Web­sei­te

Sport­schüt­zen­ge­sell­schaft Schüpf­heim

Stu­der Phil­ipp
Land­brügg 6
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 822 17 48
E‑Mail
Web­sei­te

Sumpf­lüüs Schüp­fe

Klug Han­nes
Ger­weg 27
3295 Rü­ti b. Bü­ren

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

SVP Schüpf­heim

Duss Do­mi­nik
Site­berg 2
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 392 13 38
E‑Mail
Web­sei­te

Ta­ges­platz­ver­mitt­lung Re­gi­on En­tle­buch

Fur­rer Ruth
Brügg­mös­li 11
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 27 67
E‑Mail
Web­sei­te

Tam­bou­ren­grup­pe Schüpf­heim

Wicki Gui­do
Ch­ratze­restras­se 24
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 11 45
E‑Mail
Web­sei­te

Thea­ter­ge­sell­schaft Schüpf­heim

Va­kant
-
6170 Schüpf­heim

Trach­ten­chor Schüpf­heim

Zup­pi­ger-Ar­eg­ger Ma­nue­la
Ka­pu­zi­ner­weg 8
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 13 27
E‑Mail
Web­sei­te

Trach­ten­tanz­grup­pe Schüpf­heim

Stu­der-Port­mann An­na­lies
Gi­gen­stras­se 50
6182 Escholz­matt

Tel: 041 486 16 10
E‑Mail
Web­sei­te

Trä­ger­ver­ein Roll­sport­park Schüpf­heim

Schni­der Bru­no
Brügg­mös­li 28
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 27 05
E‑Mail
Web­sei­te

Trych­ler Frün­de Schüpf­heim

Schni­der Pe­ter
Schwand 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 681 33 30
E‑Mail

Turn­ver­ein Schüpf­heim

Ales­sand­ri Tan­ner Ur­su­la
Frutt­egg­stras­se 13
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 29 42
E‑Mail
Web­sei­te

Uni­hockey Schüpf­heim

Em­men­eg­ger Elia­ne
Aemen­egg 4
6170 Schüpf­heim

Tel: .
E‑Mail
Web­sei­te

Ve­lo­club Schüpf­heim

Bucher Mar­kus
Eg­ge­burg 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 37 37
E‑Mail
Web­sei­te

Ver­ein Blut­spen­den Schüpf­heim

Sta­del­mann The­res
Chlo­ster­büel 44
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 507 03 65

Ver­ein Ent­le­bu­cher Al­pab­fahrt

Haf­ner Bru­no
Schächli­mat­te 1
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 439 77 11
E‑Mail
Web­sei­te

Ver­ein Jor­dan Som­mer­nacht-Fe­sti­val

Ver­ein Som­mer­nacht-Fe­sti­val
Post­fach 226
6170 Schüpf­heim

E‑Mail
Web­sei­te

Ver­ein Ju­gend­kul­tur­ta­ge

Em­men­eg­ger Co­ri­na
Läng­mat­ten 2
6173 Flüh­li LU

Tel: 076 459 24 09
E‑Mail
Web­sei­te

Ver­ein Kin­der­spiel­platz Sa­gen­wäld­li

Thal­mann Da­ni­el
Schwän­dis­tras­se 18
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 32 12
E‑Mail

Ver­ein Mu­si­cal Plus

Schni­der Da­nie­la
.
6170 Schüpf­heim

Tel: 079 737 07 69
E‑Mail
Web­sei­te

Ver­ein Open-Air-Ki­no Schüpf­heim

Rüegg Kurt
Feld­gass 28
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 20 17
E‑Mail

Ver­ein zu Gun­sten St. Jo­seph

Fel­der Mar­tin
Ra­fol­te­re 2
6170 Schüpf­heim

Tel: 041 484 24 67

Vit­amin J Schüpf­heim

Em­meng­ger Mar­cel
Haupt­stras­se 45
9476 Wei­te

Tel: .
Web­sei­te

Vol­ley Re­gi­on En­tle­buch

Schni­der Mar­ti­na
Ve­ebo­den 12
6162 En­tle­buch

Tel: 079 562 58 96
E‑Mail
Web­sei­te