Suche
Close this search box.

Zen­tra­le Dien­ste

Per­na-Bühl­mann Ca­th­rin

Ge­mein­de­schrei­be­rin
Ab­tei­lungs­lei­te­rin
Zen­tra­le Dien­ste und So­zia­les

Schmid Wil­ly

Ab­tei­lungs­lei­ter-Stell­ver­tre­ter Zen­tra­le Dien­ste und So­zia­les
Ge­mein­de­schrei­ber-Sub­sti­tut
Stimm­re­gi­ster­füh­rer

Röös­li-Wicki Ma­nue­la

Ge­mein­de­schrei­ber-Stell­ver­tre­te­rin

Fel­der-Bie­ri Edith

Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin

Fel­der Va­len­ti­na

Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin

Fran­cis-Pe­ter Jeyaran­jan Pe­ra­ve­e­na

Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin

Stu­der Lo­re­na

Ler­nen­de 3. Lehr­jahr

Auf­ga­ben­be­rei­che