Zen­tra­le Dien­ste

Schmid Wil­ly

Ge­schäfts­füh­rer
Ab­tei­lungs­lei­ter

Zen­tra­le Dien­ste und So­zia­les
Ge­mein­de­schrei­ber

Röös­li-Wicki Ma­nue­la

Ab­tei­lungs­lei­ter-Stell­ver­tre­te­rin Zen­tra­le Dien­ste und So­zia­les
Ge­mein­de­schrei­ber-Stell­ver­tre­te­rin

Per­na-Bühl­mann Cath­rin

Be­reichs­lei­te­rin Zen­tra­le Dien­ste
Stimm­re­gi­ster­füh­re­rin

Fel­der-Bie­ri Edith

Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin

Fel­der Va­len­ti­na

Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin

Fran­cis-Pe­ter Jeya­ran­jan Per­avee­na

Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin

Bucher Li­via

Ler­nen­de 3. Lehr­jahr

Auf­ga­ben­be­rei­che
Nütz­li­che Links: